Politika kakovosti

Podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj svojo dejavnost usmerja na področje nizkih graden, še zlasti v cestogradnjo, gradnjo vodovodov, komunalne ureditve, gradbena dela pri temeljenju visokih gradenj, ureditev okolice stavb, proizvodnjo betona ter proizvodnjo in predelavo mineralnih surovin. Imamo tudi dovoljenje za predelave in reciklaže internih gradbenih odpadkov.

V bodoče pa želimo svojo dejavnost razširiti tudi z izdelavo gradbenih elementov in cementnih izdelkov. Pri tem želimo slediti načelom trajnostnega razvoja.

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Pri tem strmimo k stalnem izboljševanju poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti. Tako želimo dolgoročno izpolnjevati zahteve in povečevati zadovoljstvo kupcev. Dosegati želimo poslovne rezultate, ki večajo zaupanje zaposlenih v podjetje, njihovo zadovoljstvo in ugled v javnosti.

V podjetju si prizadevamo, da so naše storitve izvedene kvalitetno skladno s projektno dokumentacijo v dogovorjenih rokih, brez zakasnitev in neskladnosti. Pri izvajanju storitev nenehno skrbimo, da prepoznavamo in upoštevamo novo veljavno zakonodajo.

Zato smo si v podjetju Gradnje d.o.o. Boštanj zastavili naslednje cilje:

  • vzdrževati in nenehno izboljševati sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001
  • za vsako leto postaviti letne cilje kakovosti v definiranih odstotkih in jih interdisciplinarno spremljati  in sprotno preverjati učinkovitost delovanja in izvajati potrebne preventivne in korektivne ukrepe ter korekcije
  • skrbeti za nenehno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter jim zagotavljati ustrezne delovne pogoje.