Reference

Gradnja in rekonstrukcije cest:

 • podporni ukrepi za zavarovanje brižin na modernizaciji ceste Sopota
 • ureditev Savske ceste
 • ureditev ceste skozi Mokronog
 • rekonstrukcija lc v zbirno cesto v Šentjerneju
 • ureditev ceste skozi Orehovo
 • omrežje cest v občini Sevnica
 • ureditev cestne povezave Planinska – NHM – Grič
 • rekonstrukcija ceste Oktobrskih žrtev v Šentjerneju
 • ureditev križišča Otočec – Kronovo
 • ureditev ceste skozi Sevnico, I. in III.  faza
 • ureditev ceste skozi Radeče
 • investicijsko vzdrževanje občinskih cest v občini Šmarješke Toplice
 • rekonstrukcija regionalne ceste Slovenska vas – Šentrupert, I. faza
 • gradnja obvoznice Kostanjevica na Krki
 • ureditev prometne infrastrukture v Boštanju
 • rekonstrukcija ceste na visokovodnem nasipu v okviru obvoznice Krško
 • ureditev G1-5/0330 v Zidanem mostu
 • pločnik in priključek v Dolenjem Boštanju (obala)
 • obnova trga Kozje
 • obvoznica Krško: novogradnja  od km 2.180 do km 4.120
 • izgradnja pločnikov in kanalizacije na cesti 4. Julija – Bogovič
 • celovita ureditev Zasavske ceste v okviru izgradnje HE Krško
 • ureditev Kandijske ceste v Novem mestu

Gradnja krožišč:

 • krožišče v obrtni coni Boštanj
 • krožišče Boštanj

Gradnja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov:

 • ureditev komunalne infrastrukture v Drožanjski
 • zemeljska dela na objektu stolp kontrole zračnega prometa na letališču Cerklje ob Krki
 • rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov v občini Sevnica
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – 2. faza
 • izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju nad Prinovcem
 • izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Krištandolska cesta
 • gradnja kanalizacije in črpališča v Brestanici, ceste v Kantalon in sanacija podhoda pod železnico
 • obnova vodovoda Grič pri Klevevžu
 • vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje
 • zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje – dolina Temenice
 • izgradnja vodovodnega sistema Zabrdje –Praprotnica
 • kanalizacija Gorenja vas pri Šmarjeti
 • vodovod Roje IV
 • gradnja kanalizacijskega sistema na Rožnem

Gradnja mostov do 20 m razpetine:

 • mostovi čez potok Sevnična na relaciji Sevnica – Planina
 • nadomestni most čez reko Mirno v Martinji vasi
 • most čez potok Potočnica
 • most čez potok Zabrščica
 • izgradnja prepusta preko potoka Kaludra

Koncesijsko vzdrževanje cest:

 • letno in zimsko vzdrževanje cca. 140 km lokalnih cest v občini Sevnica (2010-2014)

Sanacija usadov

 • sanacija plazu Osredek in ureditev odvodnjavanja ceste R3-681/4006
 • sanacija plazu na cesti Senovo – Bohor
 • sanacija plazu na cesti Pišece – Zgornja Pohanca – Krško
 • sanacija plazu na LC 372341 Dolenji Boštanj –Grahovica – Brezovec
 • sanacija plazu na LC Zavratec – Velika Hubajnica – Mala Hubajnica

Gradbena dela na hidroelektrarni Boštanj

 • izgradnja HE Boštanj – LOT A2 – jezovna zgradba
 • ureditev manjših levih pritokov Save na območju HE Boštanj
 • sanacija poškodb brežin dolvodno od HE Boštanj
 • sanacija poškodb brežin dolvodno od HE Arto-Blanca in prehoda za vodne organizme
 • čiščenje prodnih zadrževalnikov na območju akumulacijskega bazena HE Krško

Sodelovali kot kooperanti pri izgradnji avtocestnih odsekov od Obrežja do Trebnjega

Ostalo:

 • sanacija drče na jezu na Mirni v Boštanju
 • izgradnja namakalnega sistema Kalce-Naklo II. faza
 • gradbena in obrtniška dela na objektu Povše Metal
 • zemeljska in rušitvena dela na objektu izgradnja OŠ Tržišče
 • razširitev salona v novem mestu-kletni del